• دوره های آموزشی
  • دوره های آموزشی
  • دوره های آموزشی

آموزش و توسعه (GMD)

مشاغل مدیریتی نوعا پیچیده بوده و انجام موفقیت‌آمیز و اثربخش آن در سازمان ها، نیازمند مجموعه ای از شایستگی ها، مهارت ها، توانایی ها و ویژگی های خاص می باشد. برای تحقق این امر، سرمایه گذاری در امر آموزش و توسعه مدیران امری ضروری است. در این راستا این موسسه برنامه توسعه مدیران (GMD) را بر اساس الگوی شایستگی مدیران و مبتنی بر نتایج کانون ارزیابی طراحی و تدوین نموده است.
در اجرای برنامه مذکور الگوی شایستگی های بنیادین با بهره گیری از مطالعات صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی و نیز تجربیات مرتبط طراحی، تدوین و بومی گردیده است. این الگو دو هدف عمده را دنبال خواهد کرد:

  • الـــف ) ارﺗﻘـﺎء و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷﺎیستگی‌ﻫﺎی ﻓﺮدی، اجتماعی، اﺳـﺘﺮاﺗﮋیک و ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ﮔﺮائـی ﻣﺪﻳـﺮان و ﻣﺘﻨﺎﺳـب ﺳﺎﺧﺘن ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎی آﻧﺎن ﺑـﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﻓن‌آوری در زﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی، ﻧظﺎرت، ﻫﺪاﻳـﺖ و ارزﺷﻴﺎبی و ﻧﻘﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی

  • ب ) آﻣﺎده ﺳـﺎﺧﺘن ﻣﺪﻳﺮان حرﻓﻪ‌ای ﺑـﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴئولیتﻫﺎی جدﻳـﺪ

 دوره شایستگی رهبران

همواره تربیت رهبران با چالش عدم توجه نظام آموزشی به موضوع تعالی رفتار روبرو بوده است و  به سبب آن که شایستگی‌های رفتاری افراد چندان توسعه نمی‌یابد از کانون‌های ارزیابی و توسعه انتظار می‎رود، تا علاوه بر ایجاد فرصت‌های رشد سازمانی برای هر یک از افراد، زمینه‎ای ایجاد کنند تا شرکت‎کنندگان عادلانه در معرض آموزش‌های توسعه شایستگی قرار بگیرند. به این منظور برنامه‌ای طراحی گردیده است که همه‎ی افراد در سطحی از جایگاه و انتظارات مورد نظر سازمان قرار گیرند و شایستگی‌هایشان به طور یکنواخت و یکپارچه به سطح قابل قبولی از توانمندی برسند. این افراد می‌توانند در برنامه‌ی جامع شایستگی‌های رهبران شرکت کنند. این برنامه که طی 12 دوره برگزار می‌شود، از زنجیره‌ای شامل 4 دوره مباحث فرا یادگیری و 8 دوره متمرکز برهر یک از عناوین شایستگی‌ها تشکیل می‌شود. علاوه بر این آموزش‌ها، هر شرکت‎‌کننده جهت افزایش دقت و تعمیق آموزه‌ها در جلسات منتورینگ حضور پیدا خواهد کرد.

 سمینارهای مدیریتی _ موضوعی

این موسسه با توجه به تجربه موفقی که در برگزاری رویدادها و همایش ها دارد، آموزش‌های تکنیکی و مهارتی در حوزه‌هایی چون ارتباطات، مذاکره، تصمیم‌گیری، استراتژی، رهبری، تیم‌سازی و ... را بصورت سمینارهای نیم روزه و یک روزه برگزار می‌نماید. نمونه  سمینارهای برگزار شده به شرح ذیل است:

یادگیری غیر رسمی (چند بعدی)

با منطق یادگیری غیر رسمی، آموزش ترکیبی است از علایق و تجربه های بصری، متناسب با نیازهای فردی، در این نوع آموزش بیش از هفتاد درصد مطالب بصورت غیررسمی آموزش داده می شود و یادگیرندگان خود تصمیم می گیرند که یادگیری چگونه شکل گیرد. لذا موضوع یادگرفته شده کاربردی است. لذا این موسسه به منظور استفاده از این الگو، در این حوزه اقدام به تیم سازی نموده و با استفاده از ابزارها و مکانیزم‌های متفاوت به یک مدل آموزش ترکیبی و اثربخش اندیشیده و یادگیری متنوعی را برای سازمان ها برنامه ریزی نموده است. در ذیل به برخی از این آموزش ها اشاره می‌شود:

• طراحی و اجرای تئاتر‌های آموزشی          • طراحی بازی‌های مدیریتی          • کارگاه تجربه نمایش فیلم          • کارگاه نقش آفرینی          • مشاوره و منتورینگ مدیران

کلیپ‌های دوره

مستندات دوره‌ها

آلبوم تصاویر دوره

تمامی حقوق این وب سایت، محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی سپید می‌باشد.