• کانون ارزیابی
  • کانون ارزیابی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران سپید

سرمایه‌ی انسانی مهمترین عامل در دستیابی به نتایج مورد انتظار و پیاده‌سازی راهبرد‌ها و تحقق چشم‌انداز هر سازمان است. لذا توسعه‌ی این سرمایه از مهمترین اقداماتی است که سازمان‌ها باید آن را برنامه‌ریزی و اجرا کنند. این کار نه تنها در توانمندسازی و افزایش دانش و مهارت افراد نقش بسزایی دارد، بلكه باعث می‌شود که افراد در ارتقای سطح كارایی و اثربخشی سازمان سهیم شوند. پژوهش‌ها حاكی است كه علیرغم نیاز به ورود اندیشه‌های جدید به سازمان‌ها، مجموعه‌های موفق به میزان قابل توجهی به درون‌زایی ظرفیت‌های انسانی تأكید دارند؛ چرا که عملکرد شایسته بسیار به بوم و زمینه‌ی سازمانی وابسته است و الگوهای مدیریتی و رفتاری در سازمان‌های متفاوت، تفاوت‌های قابل توجهی دارد. بنابراین کارکنان و مدیران برجسته در کوران تجارب و آموخته‌های تجربی، در بطن سازمان‌ها ساخته می‌شوند. بسیاری از سازمان‌های برتر تلاش می‌كنند تا با شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی در درون سازمان، تیم‌های منسجم و کارآمدی را برای آینده‌ی خود بسازند. به همین دلیل است كه هم‌اکنون برنامه‌های کشف و پرورش استعدادهای مدیریتی، از حمایت مستقیم مدیران ارشد سازمان‌ها برخوردار است. طبیعتاً برای رسیدن به این هدف در گام نخست به «شناخت استعداد و ترسیم مسیرهای پیشرفت افراد» و سپس به «حمایت و تسهیل این مسیر» نیاز است؛ که در ادامه در مورد این دو رکن اصلی توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

مدل شایستگی

دست‌یابی به شناخت صحیح از افراد، استعدادها، تمایلات‌ و توانمندی‌های ایشان کاری دشوار است و به همین دلیل، در دنیا از روش «کانون ارزیابی و توسعه» برای این مقصود کلیدی استفاده می‌شود. بر پایه‌ی پیشینه‌ای بیش از نیم قرن، کانون‌های ارزیابی و توسعه از معتبرترین و کارآمدترین رویکردها برای کسب شناخت از شایستگی‌های افراد است.
کانون ارزیابی فرآیندی یک یا چند روزه است که با بهره‌گیری از شبیه‌سازی‌های شغلی، آزمون‌های روان‌سنجی و تیمی از ارزیابان حرفه‌ای، شناخت چندجانبه‌ای از استعدادها و ویژگی‌های شناختی، روانی و رفتاری افراد به دست می‌دهد. این شناخت متناظر با فهرستی از توانایی‌ها و رفتارهای مورد انتظار از افراد به دست می‌آید؛ که آن را مدل شایستگی می‌نامند.
مدل شایستگی، منعکس‌کننده‌ی توانمندی‌ها و ویژگی‌هایی است که افراد برای موفقیت در یک سازمان به‌خصوص (با همه‌ی ویژگی‌ها و شرایط خاص‌اش) به آن‌ها نیاز دارند. چارچوب شایستگی بیست شایستگی اصلی را در چهار گروه تقسیم می‌کند:
خوشه‌ی آبی صلاحیت‌های مربوط به نتیجه‌گرایی را تشکیل می‌دهند (با پنج محور اصلی)
خوشه‌ی بنفش صلاحیت‌های بین فردی یا اجتماعی (با هفت محور اصلی)
خوشه‌ی سبز مربوط به شایستگی استراتژیک مدیریتی حرفه‌ای (با شش محور اصلی)
خوشه‌ی صورتی شامل شایستگی فردی می‌باشد (با دو محور اصلی)

ارکان اصلی کانون ارزیابی و توسعه

براساس روش کانون ارزیابی و توسعه، گروهی از افراد برای یك یا چند روز دعوت می‌شوند تا مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف را زیر نظر چندین ارزیاب حرفه‌ای و مستقل، به انجام ‌رسانند. در این فرآیند، ارزیابی شایستگی‌های افراد با استفاده از تمرین‌های مختلف شبیه‌سازی، صورت می‌گیرد. به بیان بهتر، کانون فرصت‌هایی برای افراد ایجاد می‌کند، تا بتوانند مستقل از موفقیت‌ها و شکست‌های گذشته‌ی خود در محیط کار، توانمندی‌ها و ایده‌هایشان را به صورت عملی و در یک محیط آزمایشگاهی، به نمایش بگذارند. در انتهای کانون و پس از آن‌که هریک از افراد مراحل مختلف ارزیابی را طی کردند، ارزیابان طی نشستی موسوم به wash up (جلسه تحلیل و جمع‌بندی) اطلاعاتی که در مورد هریک از افراد به‌دست آورده‌اند را با هم تسهیم و تجمیع می‌کنند؛ و نتیجه در قالب یک گزارش تحلیلی، مستندسازی می‌شود.

معرفی ابزارها

ابزارهای ارزیابی به مجموعه‌ی تمرین‌ها و آزمون‌هایی گفته می‌شود که برای شناخت شایستگی در وجود افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تمایز اصلی کانون‌های ارزیابی و توسعه نسبت به سایر روش‌های ارزیابی، تنوع ابزارهای ارزیابی و استفاده از ابزارهای مبتنی بر شبیه‌سازی است. این ابزارها شامل آزمون‌های روانشناختی، آزمون‌های استعداد، مصاحبه‌، شبیه‌سازی‌های گروهی و فعالیت‌های انفرادی است. بعضی از تمرین‌های مورد استفاده در کانون ارزیابی و توسعه‌ی مدیران سپید، را در طرح فوق مشاهده خواهید کرد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ کانون ارزیابی و توسعه مدیران سپید

ایجاد بستر و ساختاری متمرکز و مستقل جهت ارزیابی

اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪای، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ارزﯾﺎﺑﺎن؛ ﮐﻪ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺑﻬﺮه ﻣﯽبرند

اﺳﺘﻔﺎده‌ی اﺻﻮﻟﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی روانﺳﻨﺠﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ از آنﻫﺎ

ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻓﻪای، دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺮوح اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻮاﻫﺪ رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد در ﮐﺎﻧﻮن

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺎزﺧﻮر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ (ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻗﺾ)، ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ؛ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن

اراﺋﻪی ﺑﺎزﺧﻮر ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﻮﻧﺪﮔﺎن؛ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺮاهﺳﺎزی آنﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﺸﺎن

ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻ در ﻃﺮحرﯾﺰی و اﺟﺮای ﮐﺎﻧﻮن و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪی ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺎزﺧﻮر

اتاق مصاحبه

آلبوم تصاویر فضای کانون

تمامی حقوق این وب سایت، محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی سپید می‌باشد.